ERVARING EN SPECIALISTISCHE KENNIS DAT BRENGT ORGANISATIES VERDER

Opdrachten

Legian is actief op verschillende gebieden in de wereld van ICT. Bekijk hieronder een aantal door ons gerealiseerde projecten en ontdek aan de hand van deze voorbeelden wat wij ook voor u kunnen betekenen. Nu en in de toekomst.

ICT Infrastructure

In opdracht van een ziekenhuis was Legian verantwoordelijk voor advies en projectmanagement voor de implementatie van een netwerk, security en systeem infrastructuur ten behoeve van het EPD. Wij hebben de door de leverancier opgestelde technische ontwerpen beoordeeld, bijgesteld en er is een testplan opgesteld en uitgevoerd voor de geleverde infrastructuur.

Legian heeft een nieuwe netwerkinfrastructuur gerealiseerd voor de Data Center, WAN en Internet koppeling van een assurantiebedrijf. Hierbij verzorgde wij het advies, ontwerp en de implementatie van deze nieuwe netwerkinfrastructuur, als ook de migratie naar de nieuwe omgeving.

In opdracht van een grote Nederlandse verzekeraar is een testplan voor een Data Center migratie opgesteld. Samen met de opdrachtgever is een teststrategie en een uitvoeringsplan gemaakt. Vervolgens heeft de testmanager van Legian het testproces aangestuurd als onderdeel van het migratieproject.

Het uitvoeren van een onderzoek in opdracht van een ziekenhuis over te nemen maatregelen ter voorbereiding op een IP-telefonie implementatie. Ons advies bevatte concrete technische en organisatorische maatregelen die genomen moeten worden om IP-telefonie voor circa 6000 eindgebruikers succesvol te implementeren.

ICT Architecture

Dit project betrof het opstellen van een concern brede ICT Architectuur voor een holding van verschillende organisaties die hoogtechnologische producten fabriceren. Bij het opstellen was het van belang om in de Architectuur de bescherming van intellectueel eigendom te waarborgen, maar ook de aanpasbaarheid aan veranderende omstandigheden in een internationale setting. Wij hebben samen met de verschillende betrokken partijen (vertegenwoordigers van de organisaties en vertegenwoordigers van leveranciers) een raamwerk ontworpen en opgeleverd voor een nieuwe Architectuur.

Voor een grote gemeente hebben wij de Infrastructuur Architectuur aangepast aan de toekomstige situatie. Met de herziene versie van de Architectuur is een uitgangssituatie gecreëerd voor investeringen in de infrastructuur en de implementatie van nieuwe ICT-oplossingen.

Een semioverheidsinstelling heeft Legian opdracht gegeven een advies uit te brengen over een Integratie infrastructuur en hiervoor de Architectuur op te stellen. Doel was om met deze infrastructuur op een eenduidige, betrouwbare en veilige manier digitale informatie uit te wisselen tussen de instelling en derde partijen. Na het opstellen van de Architectuur is een technisch (detail)ontwerp opgesteld, wat uiteindelijk door een derde partij is geïmplementeerd.

Voor een internationaal opererende handelsorganisatie hebben wij een adviesrapport uitgebracht voor de vernieuwing van de totale netwerkinfrastructuur (zowel WAN als LAN’s). Deze opdracht is uitgevoerd door middel van een audit van de huidige situatie, interviews met stakeholders en workshops met diverse betrokkenen in meerdere landen. Dit heeft een vernieuwd ontwerp opgeleverd waarmee een gesegmenteerde, veilige en betrouwbare netwerkinfrastructuur gerealiseerd kan worden.

Cyber Security

Op basis van de vraag: ‘zijn wij veilig genoeg?’ is, in opdracht van een grote scheepsbouw organisatie, een audit uitgevoerd. Aan de hand van interviews en (technische)inventarisaties is een definitie opgesteld van een acceptabel informatie-beveiligingsniveau wat aansluit op de operationele processen. Vervolgens zijn er ter bevestiging van dit niveau kwetsbaarheidstesten en penetratietesten uitgevoerd, zowel technisch als op het gebied van social engineering. Dit heeft geleid tot een ‘roadmap’ van door te voeren verbeteringen op korte en middellange termijn.

Het adviseren en meewerken aan een groot cyber security programma bij de nationale luchthaven. Taken bestaan uit het uitvoeren van business impact analyses, het opstellen van IT security baselines, het inrichten van een security hardening proces (PDCA), het participeren in een Security Incident Event Management (SIEM) project, inclusief het selecteren van een tool en het bouwen van use cases en onderzoek doen naar het zelf opzetten of uitbesteden van een Security Operations Center (SOC).

Een middelgrote gemeente is geconfronteerd met de nieuwe wetgeving op het gebied van zorg en privacy. Aan Legian is de opdracht gegeven voor het uitvoeren van een Privacy Impact Analyse. Er is een inventarisatie en analyse uitgevoerd van processen en applicaties met privacygevoelige gegevens. Vervolgens zijn concrete maatregelen uitgewerkt (korte en middellange termijn) m.b.t. bewustwording van medewerkers, aanpassingen in de processen en verbeteringen in de ICT-dienstverlening. Met het uitvoeren van de maatregelen voldoet de gemeente aan de wetgeving.

Operational Excellence

Er is een nieuw ITIL-Change Management proces ontworpen en geïmplementeerd voor de ICT organisatie van een grote Nederlandse organisatie binnen de sector vervoer en toerisme. Legian heeft hierbij als adviseur opgetreden bij de beschrijving en ontwerp van het proces, de implementatie verzorgt via workshops en de projectbesturing op zich genomen.

Binnen de beheerorganisatie van een internationaal bedrijf hebben wij een organisatieverandering doorgevoerd. Het betrof hier de integratie van twee afdelingen tot één nieuwe afdeling. Wij hebben hiervoor een plan opgesteld en de uitvoering van het plan begeleid. Hierbij zijn onder meer aanpassingen doorgevoerd in processen, systemen en documentatie.

Voor een internationaal opererende telecomprovider hebben wij een verbeterplan opgesteld. Het betrof hier een verbeterplan voor aanpassingen aan de Architectuur van een ICT-dienst voor de consumentenmarkt. Tevens bevatte het plan de consequenties van de verbeteringen voor de organisatie en de (beheer)processen. Tijdens de uitvoering van het plan hebben wij afspraken gemaakt en uitvoering gegeven aan onder meer verbeteringen ten aanzien van de governance, de ITIL-processen en nieuwe monitoring tooling t.b.v. de tactische beheerprocessen. Daarnaast is er een meerjarenplan voor technologische ontwikkelingen van de dienstverlening opgesteld.

Sourcing

Voor een grote gemeente hebben wij een aantal aanbestedingsprocedures voor ICT-voorzieningen (onder meer printservices, leveringen van hardware en software, netwerkdiensten en securitydiensten) voorzien van advies en begeleiding. In samenwerking met de organisatie hebben wij de technische en functionele specificaties, eisen, wensen en criteria vastgelegd in een Programma van Eisen. Legian heeft het proces begeleid van aankondiging van de aanbesteding t/m de afronding en contractvorming.

Legian was verantwoordelijk voor het operationeel beheer van de Data Center netwerkinfrastructuren bij een internationale energieleverancier. Als onderdeel van onze werkzaamheden hebben wij tijdens de overname van het werkpakket en personeel zowel op organisatorisch als technisch vlak geadviseerd. Zo hebben wij een technisch migratieplan opgesteld en geïmplementeerd, zijn er opleidingsplannen gemaakt en afgerond en hebben wij processen heringericht en zijn er nieuwe (SLA)afspraken gemaakt met toeleveranciers.

Voor een grote internationale telecomprovider hebben wij, als onderdeel van een outsourcingsproject, de offshoring van het werkpakket van het 2e lijns netwerkbeheer van Nederland naar de leverancier in Polen succesvol afgerond. Dit project betrof eveneens het uitvoeren van interim management functies bij de latende organisatie in Nederland.