DIENSTEN

De ontwikkelingen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT) leveren constant nieuwe mogelijkheden voor spraak, data en video. En kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een effectieve en efficiënte inrichting van bedrijfsprocessen. Wij ondersteunen organisaties bij het oplossen van (technische) vraagstukken en het halen van hun (business)doelstellingen door onafhankelijke adviezen, resultaatgerichte projecten en excellente ondersteuning op operationeel, tactisch en strategisch gebied.

Wij denken dat het altijd beter kan
Een betere bedrijfsvoering begint met een goed idee en een werkbaar plan. Wij zorgen voor veranderingen die echt werken. Ons uitgangspunt is dat het altijd beter kan. Wij hanteren een duidelijke werkwijze om samen tot de juiste oplossingen voor problemen te komen en tot verbeterpunten binnen organisaties.

Kerncompetenties Uitgevoerde projecten

CONSULTANCY

Wij helpen bij vraagstukken op het gebied van ICT-infrastructuur en het verbeteren van de bedrijfsvoering op alle managementniveaus. Onze consultants geven onafhankelijk advies ten aanzien van technische vraagstukken, het verbeteren van processen, het uitwerken van strategieën op het gebied van uit- en aanbesteding, alsook het opstellen van een cyber security beleid.

PROJECTEN

Elke situatie is uniek. Wij hanteren daarom een duidelijke werkwijze om samen met organisaties te komen tot de juiste oplossing voor diverse vraagstukken bij innovaties en migraties. Op basis van een strak afgebakend projectvoorstel met duidelijke deliverables en kosten leveren wij gegarandeerde resultaten.

PROFESSIONALS

Onze specialisten hebben ruime ervaring met alle aspecten die een rol spelen bij de instandhouding van ICT-infrastructuren en het oplossen van problemen en uitdagingen. Door hun gedrevenheid en pragmatische no-nonsenseaanpak zijn zij als geen ander in staat om binnen de afgesproken kaders resultaat te behalen.

KERNCOMPETENTIES

Om onze services zo optimaal te kunnen uitvoeren, maken we gebruik van de volgende competenties:

NETWORKING (COMMUNICATIE-INFRASTRUCTUREN)
Onze dienstverlening richt zich op technologievraagstukken. Wij analyseren, adviseren en implementeren noodzakelijke verbeteringen of wijzigingen in de communicatie-infrastructuur. Knelpunten worden voortijdig gesignaleerd en problemen opgelost.

CYBER SECURITY
Wij identificeren de risico’s en adviseren over te nemen technische of organisatorische beveiligingsmaatregelen. Wij geven passend advies en maken medewerkers binnen organisaties bewust van de risico’s. Ook maken wij de beleidsplannen, geven awareness-sessies, begeleiden de implementatie van maatregelen en stellen continuïteitsplannen op. 

OPERATIONAL EXCELLENCE
Klanttevredenheid omhoog. Kosten omlaag. Wij analyseren, adviseren en implementeren verbeteringen voor productieprocessen en ICT-beheerprocessen. Ook leren wij organisaties om zichzelf continu te verbeteren.

SOURCING
Een uitbestedingsstrategie en businesscases opstellen voor nearshoring, offshoring of workforce-management? Wij helpen organisaties er graag mee. Wij maken de consequenties inzichtelijk en zorgen voor een succesvolle transitie of transformatie van organisaties.

ICT-ARCHITECTUUR
Wij ontwikkelen samenhangende visies op de bestaande en gewenste informatiehuishouding. Hiermee krijgen organisaties beter zicht op de gehele informatievoorziening en de onderliggende infrastructuren en diensten. Met als doel om de consequenties van veranderingen snel inzichtelijk te kunnen maken.

 

UITGEVOERDE PROJECTEN

Het belang van betrouwbare en veilige communicatie groeit alsmaar door in alle sectoren. Per sector zijn er verschillen, maar zeker ook overeenkomsten. Door deze overeenkomsten is onze dienstverlening dan ook niet-sector gebonden. Onze adviseurs zijn door hun ervaring bekend met de context die een rol speelt bij de verschillende sectoren en bedrijfstakken.

De volgende opdrachten hebben wij onlangs uitgevoerd:

Cyber Security Manager (interim)
Het adviseren en meewerken aan een groot cyber security programma bij de nationale luchthaven. Taken bestaan uit het uitvoeren van business impact analyses, het opstellen van IT security baselines, het inrichten van een security hardening proces (PDCA), het participeren in een Security Incident Event Management (SIEM) project, inclusief het selecteren van een tool en het bouwen van use cases en onderzoek doen naar het zelf opzetten of uitbesteden van een Security Operations Center (SOC).

VoiP Ready Scan
Het uitvoeren van een onderzoek in opdracht van een ziekenhuis over te nemen maatregelen ter voorbereiding op een IP-telefonie implementatie. Ons advies bevatte concrete technische en organisatorische maatregelen die genomen moeten worden om IP-telefonie voor circa 6000 eindgebruikers succesvol te implementeren.

Implementatie Change Management
Er is een nieuw ITIL-Change Management proces ontworpen en geïmplementeerd voor de ICT organisatie van een grote Nederlandse organisatie binnen de sector vervoer en toerisme. Legian heeft hierbij als adviseur opgetreden bij de beschrijving en ontwerp van het proces, de implementatie verzorgt via workshops en de projectbesturing op zich genomen.

Security Audit
Op basis van de vraag: ‘zijn wij veilig genoeg?’ is, in opdracht van een grote scheepsbouw organisatie, een audit uitgevoerd. Aan de hand van interviews en (technische)inventarisaties is een definitie opgesteld van een acceptabel informatie-beveiligingsniveau wat aansluit op de operationele processen. Vervolgens zijn er ter bevestiging van dit niveau kwetsbaarheidstesten en penetratietesten uitgevoerd, zowel technisch als op het gebied van social engineering. Dit heeft geleid tot een ‘roadmap’ van door te voeren verbeteringen op korte en middellange termijn.

Testmanagement bij grootschalige Data Center migratie
In opdracht van een grote Nederlandse verzekeraar is een testplan voor een Data Center migratie opgesteld. Samen met de opdrachtgever is een teststrategie en een uitvoeringsplan gemaakt. Vervolgens heeft de testmanager van Legian het testproces aangestuurd als onderdeel van het migratieproject.

Begeleiden EPD-infrastructuur implementatie
In opdracht van een ziekenhuis was Legian verantwoordelijk voor advies en projectmanagement voor de implementatie van een netwerk, security en systeem infrastructuur ten behoeve van het EPD. Wij hebben de door de leverancier opgestelde technische ontwerpen beoordeeld, bijgesteld en er is een testplan opgesteld en uitgevoerd voor de geleverde infrastructuur.

Kwaliteitsverbetering van een ICT-dienst
Voor een internationaal opererende telecomprovider hebben wij een verbeterplan opgesteld. Het betrof hier een verbeterplan voor aanpassingen aan de Architectuur van een ICT-dienst voor de consumentenmarkt. Tevens bevatte het plan de consequenties van de verbeteringen voor de organisatie en de (beheer)processen. Tijdens de uitvoering van het plan hebben wij afspraken gemaakt en uitvoering gegeven aan onder meer verbeteringen ten aanzien van de governance, de ITIL-processen en nieuwe monitoring tooling t.b.v. de tactische beheerprocessen. Daarnaast is er een meerjarenplan voor technologische ontwikkelingen van de dienstverlening opgesteld.

Opstellen Infrastructuur Architectuur
Voor een grote gemeente hebben wij de Infrastructuur Architectuur aangepast aan de toekomstige situatie. Met de herziene versie van de Architectuur is een uitgangssituatie gecreëerd voor investeringen in de infrastructuur en de implementatie van nieuwe ICT-oplossingen.

Migratie van Netwerk Infrastructuur
Legian heeft een nieuwe netwerkinfrastructuur gerealiseerd voor de Data Center, WAN en Internet koppeling van een assurantiebedrijf. Hierbij verzorgde wij het advies, ontwerp en de implementatie van deze nieuwe netwerkinfrastructuur, als ook de migratie naar de nieuwe omgeving.

Begeleiden (Europese) aanbestedingen
Voor een grote gemeente hebben wij een aantal aanbestedingsprocedures voor ICT-voorzieningen (onder meer printservices, leveringen van hardware en software, netwerkdiensten en securitydiensten) voorzien van advies en begeleiding. In samenwerking met de organisatie hebben wij de technische en functionele specificaties, eisen, wensen en criteria vastgelegd in een Programma van Eisen. Legian heeft het proces begeleid van aankondiging van de aanbesteding t/m de afronding en contractvorming.

ICT-Architectuur
Dit project betrof het opstellen van een concern brede ICT Architectuur voor een holding van verschillende organisaties die hoogtechnologische producten fabriceren. Bij het opstellen was het van belang om in de Architectuur de bescherming van intellectueel eigendom te waarborgen, maar ook de aanpasbaarheid aan veranderende omstandigheden in een internationale setting. Wij hebben samen met de verschillende betrokken partijen (vertegenwoordigers van de organisaties en vertegenwoordigers van leveranciers) een raamwerk ontworpen en opgeleverd voor een nieuwe Architectuur.

Change Management: nieuwe organisatie
Binnen de beheerorganisatie van een internationaal bedrijf hebben wij een organisatieverandering doorgevoerd. Het betrof hier de integratie van twee afdelingen tot één nieuwe afdeling. Wij hebben hiervoor een plan opgesteld en de uitvoering van het plan begeleid. Hierbij zijn onder meer aanpassingen doorgevoerd in processen, systemen en documentatie.

Vernieuwing ICT omgeving
Voor een internationaal opererende handelsorganisatie hebben wij een adviesrapport uitgebracht voor de vernieuwing van de totale netwerkinfrastructuur (zowel WAN als LAN’s). Deze opdracht is uitgevoerd door middel van een audit van de huidige situatie, interviews met stakeholders en workshops met diverse betrokkenen in meerdere landen. Dit heeft een vernieuwd ontwerp opgeleverd waarmee een gesegmenteerde, veilige en betrouwbare netwerkinfrastructuur gerealiseerd kan worden.

Integratie infrastructuur
Een semioverheidsinstelling heeft Legian opdracht gegeven een advies uit te brengen over een Integratie infrastructuur en hiervoor de Architectuur op te stellen. Doel was om met deze infrastructuur op een eenduidige, betrouwbare en veilige manier digitale informatie uit te wisselen tussen de instelling en derde partijen. Na het opstellen van de Architectuur is een technisch (detail)ontwerp opgesteld, wat uiteindelijk door een derde partij is geïmplementeerd.

Insourcing
Legian was verantwoordelijk voor het operationeel beheer van de Data Center netwerkinfrastructuren bij een internationale energieleverancier. Als onderdeel van onze werkzaamheden hebben wij tijdens de overname van het werkpakket en personeel zowel op organisatorisch als technisch vlak geadviseerd. Zo hebben wij een technisch migratieplan opgesteld en geïmplementeerd, zijn er opleidingsplannen gemaakt en afgerond en hebben wij processen heringericht en zijn er nieuwe (SLA)afspraken gemaakt met toeleveranciers.

Outsourcing
Voor een grote internationale telecomprovider hebben wij, als onderdeel van een outsourcingsproject, de offshoring van het werkpakket van het 2e lijns netwerkbeheer van Nederland naar de leverancier in Polen succesvol afgerond. Dit project betrof eveneens het uitvoeren van interim management functies bij de latende organisatie in Nederland.

Privacy Impact Analyse
Een middelgrote gemeente is geconfronteerd met de nieuwe wetgeving op het gebied van zorg en privacy. Aan Legian is de opdracht gegeven voor het uitvoeren van een Privacy Impact Analyse. Er is een inventarisatie en analyse uitgevoerd van processen en applicaties met privacygevoelige gegevens. Vervolgens zijn concrete maatregelen uitgewerkt (korte en middellange termijn) m.b.t. bewustwording van medewerkers, aanpassingen in de processen en verbeteringen in de ICT-dienstverlening. Met het uitvoeren van de maatregelen voldoet de gemeente aan de wetgeving.

Top vacatures